بقیه الله الاعظم (عج) - اینفوسلامت

بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) (بوشهر - دیلم)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۷ - ۳۳۲۴۱۱۳۰

visibility ۳۵۱

بازدید

بوشهر - دیلم

انتهای خیابان  امام حسین(ع) - سایر تلفن ها - ۳۳۲۴۱۱۶۰- ۳۳۲۴۴۴۲۵- ۳۳۲۴۳۶۸۷

۰۷۷ - ۳۳۲۴۱۱۳۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
ccu
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی