بقیه الله الاعظم (عج) - اینفوسلامت

بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) (هرمزگان - بشاگرد)

بيمارستان

visibility ۲۷۹

بازدید

هرمزگان - بشاگرد

-

۰۷۶ -  ۵۶۳۰۰۰۲

اورژانس
داخلی