بابا باغی  - اینفوسلامت

بیمارستان بابا باغی (آذربایجان شرقی - تبریز )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۲۶۹۲۳۲۱-۴

visibility ۴۲۶

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

جاده بابا باغی

۰۴۱ - ۲۶۹۲۳۲۱-۴

پوست
جراحی عمومی
داخلی