شهدای آسیابک - اینفوسلامت

بیمارستان شهدای آسیابک (مرکزی - ساوه)

بيمارستان

visibility ۳۴۶

بازدید

مرکزی - ساوه

میدان مادر - کدپستی: ۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱

۰۸۶ - ۴۵۲۲ ۲۴۴۱

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
قلب و عروق
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
مامایی
رادیولوژی
داخلی