ارتش - اینفوسلامت

بیمارستان ارتش (خراسان رضوی - تربت حیدریه)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۱۲۲۲۸۴۹۱

visibility ۴۱۳

بازدید

خراسان رضوی - تربت حیدریه

بلوار شهید قرنی- بین قرنی۲۰و۲۲ 

۰۵۱ - ۱۲۲۲۸۴۹۱