آرتا - اینفوسلامت

بیمارستان آرتا (اردبیل - اردبیل)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۵ - ۳۳۳۳۵۲۴۴

visibility ۶۱۰

بازدید

سایر موارد

بیمارستان خصوصی

اردبیل - اردبیل

خیابان سی متری - بیمارستان خصوصی آرتا - سایر تلفن ها ۳۳۳۳۵۲۴۵-۳۳۳۳۵۲۴۶-۳۳۳۳۵۲۴۷-۳۳۳۳۵۲۴۸

۰۴۵ - ۳۳۳۳۵۲۴۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی