امیرالمومنین (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امیرالمومنین (ع) (زنجان - خدابنده)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۴ - ۲۴۲۲۴۳۰۱-۵
  • ۰۲۴ - ۲۴۲۲۴۳۰۹

visibility ۲۷۷

بازدید

زنجان - خدابنده

خیابان امام - خیابان شفا- بیمارستان حضرت امیرالمومنین خدابنده

۰۲۴ - ۲۴۲۲۴۳۰۱-۵

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
بلوک زایمان
داخلی