امیرالمونین (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امیرالمونین (ع) (مرکزی - اراک)

بيمارستان

visibility ۲۶۱

بازدید

مرکزی - اراک

میدان بسیج - مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) - کد پستی ۳۸۴۸۱۷۶۹۴۱

۰۸۶ - ۳۴۱۷۳۶۰۱-۱۰

icu
ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
داخلی