امیرالمونین (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امیرالمونین (ع) (قزوین - تاکستان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۸ - ۳۵۲۲۰۱۰۱-۷

visibility ۲۹۸

بازدید

قزوین - تاکستان

انتهای خیابان شهید رجائی

۰۲۸ - ۳۵۲۲۰۱۰۱-۷

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
قلب و عروق
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی