امیرالمومنین (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امیرالمومنین (ع) (گلستان - کردکوی)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۷ - ۳۴۳۲۵۷۶۸

visibility ۲۷۵

بازدید

گلستان - کردکوی

خیابان جنگل - بیمارستان امیرالمومنین (ع) کردکوی

۰۱۷ - ۳۴۳۲۵۷۶۸

اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
post ccu
جراحی عمومی
داخلی