الزهرا (س) - اینفوسلامت

بیمارستان الزهرا (س) (قم - قم)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۵ - ۳۸۸۴۴۲۲۴
  • ۰۲۵ - ۳۸۸۴۴۲۱۴

visibility ۳۵۷

بازدید

قم - قم

انتهای خیابان امامزاده ابراهیم -مرکز آموزشی درمانی حضرت زهرا(س)

۰۲۵ - ۳۸۸۴۴۲۲۴ - ۳۸۸۴۴۲۱۴

بخش نوزادان
اورژانس
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان