علی بن ابیطالب (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) (خراسان جنوبی - سربیشه)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۶ - ۳۲۶۶۴۷۵۴

visibility ۳۲۲

بازدید

خراسان جنوبی - سربیشه

خیابان جانبازان۹- بیمارستان علی بن ابیطالب(ع)

۰۵۶ - ۳۲۶۶۴۷۵۴

کودکان و اطفال
اورژانس
زایشگاه
داخلی