علی ابن ابیطالب (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) (کرمان - راور)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۳۳۷۲۹۱۳۱

visibility ۳۵۸

بازدید

کرمان - راور

خیابان امام خمینی- بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

۰۳۴ - ۳۳۷۲۹۱۳۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
ccu
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
زنان و زایمان
داخلی