حاج علیرضا احمدنژاد - اینفوسلامت

بیمارستان حاج علیرضا احمدنژاد (مازندران - رامسر)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۱ - ۵۵۲۴۵۱۹۶-۷
  • ۰۱۱ - ۵۵۲۴۱۳۱۳

visibility ۲۷۸

بازدید

مازندران - رامسر

کتالم - خیابان ۲۲ بهمن

۰۱۱ - ۵۵۲۴۵۱۹۶-۷ - ۵۵۲۴۱۳۱۳

بخش نوزادان
اورژانس
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان