حضرت ابوالفضل - اینفوسلامت

بیمارستان حضرت ابوالفضل (خراسان جنوبی - بیرجند)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۶ - ۳۱۰۶۶

visibility ۳۲۶

بازدید

خراسان جنوبی - بیرجند

انتهای بلوار صنعت و معدن- بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)

۰۵۶ - ۳۱۰۶۶

اورژانس
زایشگاه
icu
روماتولوژی
اتاق عمل
nicu