579ارتش  - اینفوسلامت

بیمارستان ۵۷۹ارتش (کرمان - کرمان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۳۲۲۲۵۰۱۶

visibility ۳۱۳

بازدید

کرمان - کرمان

میدان باغ ملی - ابتدای خیابان قرنی سمت چپ

۰۳۴ - ۳۲۲۲۵۰۱۶