505ارتش (دانشگاه علوم پزشکی ارتش) - اینفوسلامت

بیمارستان ۵۰۵ارتش (دانشگاه علوم پزشکی ارتش) (تهران - تهران)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۸۸۰۲۸۳۵۰-۵

visibility ۳۶۴

بازدید

تهران - تهران

خیابان فاطمی غربی - خیابان شهید اعتمادزاده - دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

۰۲۱ - ۸۸۰۲۸۳۵۰-۵