سوم خرداد - اینفوسلامت

بیمارستان سوم خرداد (خوزستان - خرمشهر)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - -

visibility ۲۸۶

بازدید

خوزستان - خرمشهر

-

۰۶۱ - -

ccu
post ccu
جراحی عمومی
داخلی