31خرداد - اینفوسلامت

بیمارستان ۳۱خرداد (گیلان - رودبار)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۳۴۶۴ ۲۲۷۷

visibility ۲۹۱

بازدید

گیلان - رودبار

رودبار منجیل- شهرک ایثار گران

۰۱۳ - ۳۴۶۴ ۲۲۷۷

کودکان و اطفال
اورژانس
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی