22 بهمن - اینفوسلامت

بیمارستان ۲۲ بهمن (قزوین - قزوین)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۸ - ۳۳۵۵۵۰۵۴

visibility ۳۱۴

بازدید

قزوین - قزوین

خیابان راه آهن - کوچه پرستار- مرکز آموزشی و درمانی ۲۲بهمن

۰۲۸ - ۳۳۵۵۵۰۵۴

اورژانس
روانپزشکی