شهدای 17شهریور (شهید مدرس) - اینفوسلامت

بیمارستان شهدای ۱۷شهریور (شهید مدرس) (مرکزی - ساوه)

بيمارستان

visibility ۴۱۸

بازدید

مرکزی - ساوه

ابتدای خیابان طالقانی - کدپستی: ۳۹۱۸۶۹۸۷۸۶

۰۸۶ - ۴۲۲۲ ۲۰۴۴

بخش نوزادان
اورژانس
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان