17شهریور (امدادی) - اینفوسلامت

بیمارستان ۱۷شهریور (امدادی) (تهران - تهران)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۷۷۸۱۰۸۷۸
  • ۰۲۱ - ۷۷۸۳۲۵۰۰

visibility ۳۵۸

بازدید

تهران - تهران

خیابان دماوند- تهران نو- ایستگاه پل- سایر تلفن ها ۷۷۸۱۰۸۴۰- ۷۷۸۳۲۷۰۰

۰۲۱ - ۷۷۸۱۰۸۷۸ - ۷۷۸۳۲۵۰۰