17شهریور - اینفوسلامت

بیمارستان ۱۷شهریور (سیستان و بلوچستان - ایرانشهر )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۴ - ۳۷۲۲۵۲۵۰

visibility ۳۱۵

بازدید

سیستان و بلوچستان - ایرانشهر

خیابان شهید فاطمی

۰۵۴ - ۳۷۲۲۵۲۵۰

زنان و زایمان