17شهریور  - اینفوسلامت

بیمارستان ۱۷شهریور (خوزستان - ایذه)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - -

visibility ۳۲۵

بازدید

خوزستان - ایذه

-

۰۶۱ - -

کودکان و اطفال
جراحی عمومی
زنان و زایمان
داخلی