17شهریور - اینفوسلامت

بیمارستان ۱۷شهریور (خوزستان - آبادان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۵۳۳۵۴۵۴۶-۸

visibility ۴۰۴

بازدید

خوزستان - آبادان

شطیط - انتهای بلوار خلیج فارس - بیمارستان ١٧ شهریور - صندوق پستی ٦٧٥ - سایر تلفن ها ۵-۵۳۳۵۸۰۸۴

۰۶۱ - ۵۳۳۵۴۵۴۶-۸

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
اورولوژی
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی