17شهریور - اینفوسلامت

بیمارستان ۱۷شهریور (مازندران - بابل)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۱ - ۱۳۵۶ ۲۴۰۰
  • ۰۱۱ - ۳۲۶۳۷۵۰۰

visibility ۲۵۸

بازدید

مازندران - بابل

بابلکنار- شهر مرزیکلا-  زایشگاه و مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور

۰۱۱ - ۱۳۵۶ ۲۴۰۰ - ۳۲۶۳۷۵۰۰

اتاق عمل
زنان و زایمان