11محرم - اینفوسلامت

بیمارستان ۱۱محرم (سمنان - دامغان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۳ - ۳۵۲۴۲۵۲۵
  • ۰۲۳ - ۳۵۲۵۰۱۹۰

visibility ۲۸۹

بازدید

سایر موارد

بیمارستان , مراکز درمانی, کلینیک, درمانگاه

سمنان - دامغان

خیابان امام - روبه روی پاساژ مطلب خان

۰۲۳ - ۳۵۲۴۲۵۲۵ - ۳۵۲۵۰۱۹۰

اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان