حضرت ابوالفضل (ع) (شهید بهشتی) - اینفوسلامت

بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) (شهید بهشتی) (هرمزگان - میناب)

بيمارستان

visibility ۲۵۵

بازدید

هرمزگان - ميناب

بلوار آل محمد   

۰۷۶ - ۴۲۲۱۴۱۲۰-۴