با تشخیص زود هنگام سرطان دهان شانس زنده ماندن افراد تا 83 درصد افزایش می یابد

هرساله حدود 2% از جمعیت ایالت متحده به سرطان دهان دچار می شوند. تشخیص زود هنگام سرطان دهان اهمیت ویژه ای دارد زیرا شانس زنده ماندن را افزایش می دهد. شانس زنده ماندن برای افرادی که سرطان دهان در آن ها زود تشخیص می شود 83% است در حالی که وقتی سرطان دهان به نقاط دیگر بدن گسترش پیدا ...

سرطان دهان؛ علائم و روشهای پیشگیری از آن

سرطانبه طورکلی اینگونه تعریف میشود: رشد غیرقابلکنترل سلولهایی که به بافت اطرافشان حمله میکنند و به آنها صدمه میزنند. سرطان دهان ابتدا بهصورت یک زخم درون دهان خود را نشان میدهد. زخمی که درمان نمیشود. سرطان دهان شامل سرطانهای لب، زبان، گونهها، کف دهان، سقف سخت و نرم دهان، سینوسها و ...