خلیلی - اینفوسلامت

بیمارستان خلیلی (فارس - شیراز)

بيمارستان

visibility ۳۹۸

بازدید

فارس - شیراز

خیابان خلیلی-مرکز آموزش درمانی خلیلی

۰۷۱ - ۳۶۲۹۱۶۷۴ - ۳۶۲۹ ۱۴۷۰

اورژانس
گوش و حلق و بینی
اتاق عمل
چشم
پیوند چشم
ترمیمی
پیوند گوش