حافظ - اینفوسلامت

بیمارستان حافظ (فارس - شیراز)

بيمارستان

visibility ۴۴۰

بازدید

فارس - شیراز

ابتدای بلوار چمران - بیمارستان حافظ 

۰۷۱ - ۶۲۷۱۵۳۱-۶ 

اورژانس
زایشگاه
اعصاب
روماتولوژی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
تخت زایمان
زنان و زایمان
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )