سرطان معده را با زخم معده اشتباه نگیرید!

تعریف تومور در واقع رشد سریع و غیر طبیعی توده سلول هاست. تومورها میتوانند خوش خیم یا بدخیم باشند. تومورخوش خیم رشد سلولی غیر قابل کنترلی دارد اما به بافت های سالم هجوم نبرده و منتشر نمیشود. زمانی به یک تومور بدخیم گفته میشود که توانایی هجوم به بافت های دیگر را پیدا کرده و در آنجا نیز منتشر شود. سرطان معده امروزه به یکی از سرطان های رایج در بین مردم تبدیل شده است. برای آشنایی کامل با سرطان معدها ...

سرطان معده را با زخم معده اشتباه نگیرید!

تعریف تومور در واقع رشد سریع و غیر طبیعی توده سلول هاست. تومورها میتوانند خوش خیم یا بدخیم باشند. تومورخوش خیم رشد سلولی غیر قابل کنترلی دارد اما به بافت های سالم هجوم نبرده و منتشر نمیشود. زمانی به یک تومور بدخیم گفته میشود که توانایی هجوم به بافت های دیگر را پیدا کرده و در آنجا نیز منتشر شود. سرطان معده امروزه به یکی از سرطان های رایج در بین مردم تبدیل شده است. برای آشنایی کامل با سرطان معدها ...
محل تبلیغات شما !

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید


محل تبلیغات شما !

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

پزشکان برتر
محل تبلیغات شما !

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

محل تبلیغات شما !

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید