سرطان معده را با زخم معده اشتباه نگیرید!

تعریف تومور در واقع رشد سریع و غیر طبیعی توده سلول هاست. تومورها میتوانند خوش خیم یا بدخیم باشند. تومورخوش خیم رشد سلولی غیر قابل کنترلی دارد اما به بافت های سالم هجوم نبرده و منتشر نمیشود. زمانی به یک تومور بدخیم گفته میشود که توانایی هجوم به بافت های دیگر را پیدا کرده و در آنجا نیز منتشر شود. سرطان معده امروزه به یکی از سرطان های رایج در بین مردم تبدیل شده است. برای آشنایی کامل با سرطان معدها ...
محل تبلیغات شما !

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید


محل تبلیغات شما !

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

پزشکان برتر
محل تبلیغات شما !

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

محل تبلیغات شما !

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید